сряда, 3 септември 2014 г.

Класация на българските акции 3Q 2014Увеличение на мечите настроения, бичите очаквания макар и по-малки спрямо началото на годината все пак са повече. Силно се забавя се отчитаната честота на търговия спрямо началото на годината. 1249 е средното ниво на СОФИКС при което форумът би продал позициите си в български акции. Желанието да се инвестира значителна част от разполагаемите активи също е намалено. Ако преди две тримесечия 33% от форума бяха готови да вложат на 100 % в български акции сега вече те са 21%
Има леко увеличение на кредитната експозиция, но все пак съществен дял на кредитно купени акции имат едва 8 % от анкетираните. Последният отговор на анкетите е от преди 5 дни така че последвалото покачване на цените на акциите не е отразено в анкетата.

Отново акциите от групата на Химимпорт са с най големи оценки за подцененост, докато дивидентските акции са справедливо оценени като текуща цена според форума. Все пак обаче инвеститорите през това тримесечие заеха силно защитна позиция в покупки на дивидентски акции спрямо началото на годината. Ако тогава намерение за покупката им са заявявали 13 %, то сега са 38 %. Депозитите вече въобще не се споменават – едва в целите на 1 % анкетираните са инвестиция в депозити спрямо 7 % преди година.

Химимпорт АД
2,00
Зърнени Храни България АД
2,24
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,27
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,41
Енерго-Про Мрежи АД
2,50
Трейс Груп Холд АД
2,53
Индустриален Холдинг България АД
2,53
Синергон Холдинг АД
2,57
Доверие Обединен Холдинг АД
2,58
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,60
Актив Пропъртис АДСИЦ
2,65
Еврохолд България АД
2,66
Булгартабак - холдинг АД
2,68
ЗД Евроинс АД
2,69
Юрий Гагарин АД
2,69
Агрия груп холдинг АД
2,74
ЕМКА АД
2,76
Българска роза-Севтополис АД
2,80
Албена Инвест Холдинг АД
2,86
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,87
Стара планина Холд АД
2,89
БФБ-София АД
2,89
Топливо АД
2,90
Елхим Искра АД
2,90
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,91
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,94
Проучване и добив на нефт и газ АД
2,98
Албена АД
3,00
Билборд АД
3,02
Фазерлес АД
3,04
Спиди АД
3,07
Биовет АД
3,09
Алкомет АД
3,12
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,12
Монбат АД
3,15
Петрол АД
3,17
Софарма АД
3,20
София Комерс - Заложни къщи
3,21
М+С хидравлик АД
3,23
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3,26
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,26
Софарма Трейдинг АД
3,26
Неохим АД
3,33
Софарма имоти АДСИЦ
3,36
Фонд имоти АДСИЦ
3,44
Агро Финанс АДСИЦ
3,45
Спарки Елтос АД
3,53
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,67
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,73
Енемона АД
3,76

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласуване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар